ઓડિયો

You are here

ભારતીય મહાદ્વીપ સ્વાતંત્ર્ય સાથે ભારતીય ઉપખંડમાં અભૂતપૂર્વ હિંસાનું તાંડવ આવ્યું. ગાંધીજીએ પ્રાર્થના પ્રવચન દ્વારા લોકોને શાંતિ અને ભાઈચારાની અરજ કરી. આકાશવાણીથી આ પ્રવચનો ઉપખંડની પ્રજા સુધી પહોચાડ્યા. ઉપલબ્ધ પ્રવચનો અહીં પ્રસ્તુત છે.

Loading
અગત્યની નોંધ/સૂચના: અહીં આપેલો પાઠ CWMG માંથી લીધો છે જે ઓડિયો સાથે શબ્દશ મળશે નહીં.

Pages

અગત્યની નોંધ/સૂચના: THE TEXT DISPLAYED WITH THIS AUDIO IS TAKEN FROM CWMG AND MAY NOT MATCH WORD BY WORD WITH THE SPEECH.
GoUp