புகைப்படங்கள்

You are here

Loading
வகைப்பாடு
தலைப்பைத் தேடு
 • நியமக் காட்சி
 • சிறு அளவு படக் காட்சி
 • The Primary School at Rajkot
  ( File Size : 71 KB )
 • A class-room in the School
  ( File Size : 52 KB )
 • Gandhiji‘s sister, Raliyat Behn
  ( File Size : 60 KB )
 • Gandhiji‘s Bother, Laxmidas Gandhi
  ( File Size : 65 KB )
 • Founders of the Natal Indian Congress, 1895
  ( File Size : 81 KB )
 • Mother : Putlibai
  ( File Size : 75 KB )
 • Father : Karamchand Uttamchand Gandhi
  ( File Size : 63 KB )
 • The House at Porbandar, Saurashtra, where Mahatma Gandhi was born on October 2, 1869
  ( File Size : 71 KB )
 • The room where Gandhiji was Born; the swastika indicates the exact spot
  ( File Size : 84 KB )
 • Mohandas at Porbandar, Age 7
  ( File Size : 50 KB )
 • The House at Rajkot
  ( File Size : 109 KB )
 • Gandhiji‘s room
  ( File Size : 88 KB )
 • Alfred High School, Rajkot
  ( File Size : 70 KB )
 • With his classmate Sheikh Mehtab (Right) at Rajkot, Kathiawad,1883
  ( File Size : 101 KB )
 • With his brother, Laxmidas, 1886
  ( File Size : 76 KB )

Pages

Copyright Information

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

 

GoUp