காந்தி பாரம்பரிய இடங்கள்

You are here

இந்திய துணைக்கண்டம் முழுவதும் உண்மை, அகிம்சை, சத்தியாகிரகம், சுதேசி இயக்கம், அனைவருக்கும் சமத்துவம் என்ற தனது கோட்பாடுகளைப் பரப்புவதற்கு கா்நதிஜி இடையறாது பயணம் செய்தார். காந்திஜி பயணம் செய்த அனைத்து இடங்களையும் ஜி.எச்.எஸ் பட்டியலிட்டுத் தருகின்றது. இதில் 39 இடங்கள் முக்கிய இடங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

Loading

அனைத்து நாடுகள்

மாநிலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

இடங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

GoUp