அஞ்சல் தலைகள்

You are here

இந்தியாவும் உலக நாடுகளும் காந்திஜிக்கு மரியாதை செய்யும் வகையிலும் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தை மதிக்கும் வகையிலும் நினைவு அஞ்சல்தலைகளையும் முதல்நாள் அஞ்சல் உறைகளையும் வெளியிட்டுள்ளன. அவற்றின் தொகுப்பு இங்கே தரப்பட்டுள்ளது.

நாடு:
அஞ்சல் தலைகள் வகைப்பாடு:
காட்டப்படுகின்றது: 80 / 812 அஞ்சல் தலைகள்
Loading
 • First Day Cover issued on Dandi March by Indian Posts and Telegraphs Surat (02-10-1980)-1
 • First Day Cover issued on Salt Satyagrah by Indian Posts and Telegraphs Bharuch (02-10-1980)-2
 • First Day Cover issued for Kasturba Gandhi by Indian Posts and Telegraphs (22-02-1964)-2
 • First Day Cover issued on Gandhian Centenary 1869 - 1969 by Indian Posts and Telegraphs (02-10-1969) - 5
 • First Day Cover issued for Gandhi Smarak Sangrahalay on 25th Anniversary of the Republic by Indian Posts and Telegraphs (06-04-1976)-4
 • First Day Cover issued for Kasturba Gandhi by Indian Posts and Telegraphs (22-02-1964)-3
 • First Day Cover issued for Abul Kalam Azad by Indian Posts and Telegraphs (12-03-1970)
 • First Day Cover issued for Nandlal Bose by Indian Posts and Telegraphs (06-03-1970)-2
 • First Day Cover issued for Gandhi Centenary 1869-1969 by Indian Posts and Telegraphs (02-03-1970)-6
 • First Day Cover issued for Gandhi Centenary 1869-1969 by Avadh Philatelic Society (02-10-1971)-7
 • First Day Cover issued for Gandhi Centenary 1869-1969 (Bhutan) by Indian Posts and Telegraphs (02-10-1971)-8
 • First Day Cover issued for Gandhi Centenary 1869-1969 by Indian Posts and Telegraphs (02-10-1971)-9
 • RSA Standard Postage issued on 50th Anniversary of the Congress Alliance for a Democratic South Africa 1947-1997 by Gandhi Memorial Pietermaritzburg (1998)
 • First Day Cover issued for Gandhi Centenary 1869-1969 by Indian Posts and Telegraphs (02-10-1969)-10
 • Post Cardr issued on Gandhi Centenary by Indian Posts and Telegraphs (02-10-1969) - 11
 • First Day Cover issued for Mohandas Karamchand Gandhi 1869-1948 Apostle of Non-Violence by South Africa, Pietermaritzburg (07-06-1993)
 • Rs 4 Stamp issued for Jayaprakash Narayan by India
 • First International Lincoln-Gandhi Philatelic Exhibition Feb. 11 to 14, 1967 by Indo-American Philatelic Society, India and Lincoln Society of Philately, U. S. A. (09-10-1963)
 • First Day Cover issued for 1942 Quit India by Indian Posts and Telegraphs (09-08-1992)
 • First Day Cover issued on Gandhi Centenary 1869 - 1969 by Indian Posts and Telegraphs (02-10-1969) -12

Pages

Copyright Information

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

 

GoUp