ઘટનાક્રમની યાદી

You are here

સી બી દલાલ, વિદ્વાન અને દિનવારીને દર્શાવનાર પહેલા વ્યક્તિ છે જેઓએ ગાંધીજીના જીવનના દિન પ્રતિદિનના કાળક્રમના ખાતાને પૂરું પાડ્યું. દલાલના બે ભાગમાં વહેચાયેલ દિનવારી અન્ય સ્ત્રોતને આધાર પૂરો પડે છે.

મહાત્મા ગાંધી ઘટનાક્રમ

GoUp