પાયાના લખાણો

You are here

પાયાના ગ્રંથોમાં ગાંધીજી તથા તેમના સહયોગીઓના એવા ગ્રંથો છે તેને ગાંધીજીનો અક્ષરદેહ સ્ત્રોત ગ્રંથ ગણે છે પૂરો ગ્રંથ પાઠ અહીં આપવામાં આવ્યો છે.

GoUp