ટિકિટ

You are here

ગાંધીજી અને ભારતના સ્વાતંત્ર સંગ્રામના સમ્માનમાં દુનિયાના અનેક દેશોએ ટપાલ ટિકિટ તથા પ્રથમ દિવસ લિફાફા બનાવ્યા છે. થોડી ટપાલ ટિકિટ અહી પ્રસ્તુત છે.

દેશ:
સ્ટેમ્પ વર્ગ:
બતાવી રહ્યા છીએ: 20 / 812 ટિકિટ
Loading
 • 50 cents Stamp issued on Centenary of the Birth of Gandhi by Mauritius
 • 2 cents Stamp issued on Centenary of the Birth of Gandhi by Mauritius
 • 15 cents Stamp issued on Centenary of the Birth of Gandhi by Mauritius
 • Re 1 Stamp issued on Centenary of the Birth of Gandhi by Mauritius
 • Rs 2.50 Stamp issued on Centenary of the Birth of Gandhi by Mauritius
 • 60 Cents Stamp issued on Centenary of the Birth of Gandhi by Mauritius
 • 100F/25F Premier Juor Demission Hommages Philateliques by Republique Cabonaise
 • Rs 6/Rs 11 Stamps issued on 125 Years of Mahatma Gandhi by India (1994)
 • Rs 8 Stamp of Mahatma Gandhi (1869-1948) issued by India (1995)
 • Rs 2/Rs 6/Rs 10/Rs 11 Stamps issued on 50th Death Anniversary of Mahatma Gandhi by India
 • RSA Standard Postage issued on 50th Anniversary of the Congress Alliance for a Democratic South Africa 1947-1997 by Gandhi Memorial Pietermaritzburg (1998)
 • 10 RLS Stamp issued by Fujeira
 • First Day Cover issued on Gandhi Centenary 1869 - 1969 by Indian Posts & Telegraphs (02-10-1969) - 1
 • First Day Cover issued by India
 • First Day Cover issued for Gandhi and Nehru by India Hridaykunj Satyagrah Ashram (06-04-1976)-1
 • First Day Cover issued by Indian Posts and Telegraphs
 • First Day of issued by Grenada
 • First Day Cover issued for Dr. Rajendra Prasad by Indian Posts and Telegraphs (13-05-1962)
 • First Day Cover issued for Lal Bahadur Shastri by Indian Posts and Telegraphs (26-01-1966)
 • First Day Cover issued for Tagore Centenary by Indian Posts and Telegraphs (07-05-1961)

Pages

GoUp