ફોટોગ્રાફ્સ

You are here

ગાંધીજીની ચયન કરેલી છબીઓ અહીં પ્રસ્તુત છે. આમાં તેમના પરિવારની, સહયોગીઓ અને વિવિધ આંદોલનો તેમજ પ્રવૃત્તિઓની છબીઓનો સમાવેશ થાય છે. છબીઓ સમયસારણીમાં ગોઠવાયેલ છે.

Loading
The Primary School at Rajkot
GoUp