ગાંધી હેરિટેજ સાઈટસ

You are here

ગાંધીજીએ તેમના સત્ય, અહિંસા, સત્યાગ્રહ, સ્વદેશી, અને સમાનતાના સંદેશના પ્રચાર-પ્રસાર માટે ભારતીય ઉપમહાદ્વીપ ને ખેડ્યું જનતા સાથે સમ્પર્ક વધારવાનો આ તેમની રીત હતી. જ્યાં-જ્યાં ગાંધીજી ગયા તે સ્થળોની સૂચી GHS માંઆપવામાં આવી છે. આમાંથી 39 જગ્યાઓ પ્રમુખ સ્થળ તરીકે ઓળખાવવામાં આવી છે.

Loading

બધા દેશો

રાજ્ય પસંદ કરો

સાઇટ્સ પસંદ કરો

GoUp