ગાંધી હેરિટેજ સાઈટસ

You are here

ગાંધીજીએ તેમના સત્ય, અહિંસા, સત્યાગ્રહ, સ્વદેશી, અને સમાનતાના સંદેશના પ્રચાર-પ્રસાર માટે ભારતીય ઉપમહાદ્વીપ ને ખેડ્યું જનતા સાથે સમ્પર્ક વધારવાનો આ તેમની રીત હતી. જ્યાં-જ્યાં ગાંધીજી ગયા તે સ્થળોની સૂચી GHS માંઆપવામાં આવી છે. આમાંથી 39 જગ્યાઓ પ્રમુખ સ્થળ તરીકે ઓળખાવવામાં આવી છે.

Loading

બધા દેશો

રાજ્ય પસંદ કરો

સાઇટ્સ પસંદ કરો

Copyright Information

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

 

GoUp