સ્ક્રીન રીડર ઉપયોગ

You are here

ગાંધી હેરિટેજ પોર્ટલ, સરકારી. ભારત વેબસાઇટ વર્લ્ડ વાઇડ વેબ કોન્સોર્ટિયમ (W3C) વેબ સામગ્રી ઉપલ્બધતા માર્ગદર્શિકા (WCAG) 2.0 સ્તર એએ સાથે સુસંગત છે. દ્રષ્ટિની ખામી આવા સ્ક્રીન વાચકો સહાયક ટેકનોલોજી, મદદથી વેબસાઇટ ઍક્સેસ સાથે આ લોકો માટે સક્રિય કરશે. વેબસાઇટ ની માહિતી અલગ અલગ સ્ક્રીન વાચકો સાથે સુલભ છે.

વિવિધ સ્ક્રીન વાચકો આમાંથી પસંદ કરવા માટે

સ્ક્રીન રીડર વેબસાઇટ Free / Commercial
Screen Access For All (SAFA) http://www.nabdelhi.org/NAB_SAFA.htm External website that opens in a new window Free
Non Visual Desktop Access (NVDA) http://www.nvda-project.org/ External website that opens in a new window Free
System Access To Go http://www.satogo.com/ External website that opens in a new window Free
Thunder http://www.screenreader.net/index.php?pageid=2 External website that opens in a new window Free
WebAnywhere http://webanywhere.cs.washington.edu/wa.php External website that opens in a new window Free
Hal http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5 External website that opens in a new window Commercial
JAWS http://www.freedomscientific.com/jaws-hq.asp External website that opens in a new window Commercial
Supernova http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1 External website that opens in a new window Commercial
Window-Eyes http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/ External website that opens in a new window Commercial
GoUp