કાર્ટુન

You are here

ગાંધીજીની વિનોદવૃત્તિ જાણીતી છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના સમયથી તેઓ ઘણા કાર્ટૂન અને વ્યંગ ચિત્રોના વિષય હતા. તેમાંથી એક ચયન અહીં પ્રસ્તુત છે

બતાવી રહ્યા છીએ: 1 / 112 કાર્ટુન
Passive resistance in the Transvaal
GoUp