ટિકિટ

You are here

ગાંધીજી અને ભારતના સ્વાતંત્ર સંગ્રામના સમ્માનમાં દુનિયાના અનેક દેશોએ ટપાલ ટિકિટ તથા પ્રથમ દિવસ લિફાફા બનાવ્યા છે. થોડી ટપાલ ટિકિટ અહી પ્રસ્તુત છે.

દેશ:
સ્ટેમ્પ વર્ગ:
બતાવી રહ્યા છીએ: 40 / 812 ટિકિટ
Loading
 • First Day Cover issued for Jawaharlal Nehru 1889-1964 by Indian Posts and Telegraphs (12-06-1964)
 • First Day Cover issued Honouring Madan Mohan Malaviya 1861-1946 on Birth Centenary by Indian Posts and Telegraphs (25-12-1961)
 • First Day Cover issued for Acharya Mahavir Prasad Dvivedi by Indian Posts and Telegraphs (15-05-1966)
 • First Day Cover issued for Gopal Krishna Gokhale by Indian Posts and Telegraphs (09-05-1966)
 • First Day Cover issued for B.R. Ambedkar by Indian Posts and Telegraphs (14-04-1966)
 • First Day Cover issued for Govind Ballabh Pant by Indian Posts and Telegraphs (10-09-1965)
 • First Day Cover issued for Chittaranjan Das by Indian Posts and Telegraphs (05-11-1965)
 • First Day Cover issued for Abul Kalam Azad by Indian Posts and Telegraphs (11-11-1966)
 • First Day Cover issued for Dr. S. Radha Krishnan by Indian Posts and Telegraphs (05-09-1967)
 • First Day Cover issued for Vallabhbhai Patel by Indian Posts and Telegraphs (31-10-1965)
 • First Day Cover issued for Lala Lajpatrai by Indian Posts and Telegraphs (28-01-1965)
 • First Day Cover issued for Nandlal Bose by Indian Posts and Telegraphs (16-04-1967)
 • First Day Cover issued for Rashbehari Basu by Indian Posts and Telegraphs (26-12-1967)
 • First Day Cover issued for Narsinha Mehta by Indian Posts and Telegraphs (30-05-1967)
 • First Day Cover issued for Raja Rammohan Roy by Indian Posts and Telegraphs (27-09-1964)
 • Aerogramme issued on Gandhian Centenary by India (2-10-1969)-1
 • $1 Stamp issued by Antigua & Barbuda
 • First Day Cover issued for Prafulla Chandra Ray (1861-1944)) by Indian Posts and Telegraphs (02-08-1961)
 • First Day Cover issued for 1942 Quit India by Indian Posts and Telegraphs (02-08-1967)
 • 20 CTS Stamp issued on Centenario De Nascimento De Mahatma Gandhi by Brasil Correio - 1969

Pages

GoUp