ટિકિટ

You are here

ગાંધીજી અને ભારતના સ્વાતંત્ર સંગ્રામના સમ્માનમાં દુનિયાના અનેક દેશોએ ટપાલ ટિકિટ તથા પ્રથમ દિવસ લિફાફા બનાવ્યા છે. થોડી ટપાલ ટિકિટ અહી પ્રસ્તુત છે.

દેશ:
સ્ટેમ્પ વર્ગ:
બતાવી રહ્યા છીએ: 812 / 812 ટિકિટ
Loading
 • Rs 8 Stamp of Mahatma Gandhi (1869-1948) issued by India (1995)
 • Rs 8 Stamp of Mahatma Gandhi (1869-1948) issued by India (1995)
 • Rs. 5/Rs. 5/Rs.5/Rs. 5 Stamps of Gandhi on 75 Years , Salt Satyagrah by India-(2005)
 • Rs. 5/Rs. 5/Rs.5/Rs. 5 Stamps of Gandhi on 75 Years , Salt Satyagrah by India-(2005)
 • Rs. 5/Rs. 5/Rs.5/Rs.5 Stamps of Gandhi on Centenary of Satyagrah by India-(2007)
 • Rs. 5/Rs. 5/Rs.5/Rs.5 Stamps of Gandhi on Centenary of Satyagrah by India-(2007)
 • Rs. 1 Stamp on Mahatma Gandhi by India-2011
 • Rs. 1 Stamp on Mahatma Gandhi by India-2011
 • Rs20 Postage Stamp of Mahatma Gandhi on Philately Day by India-2013
 • Rs20 Postage Stamp of Mahatma Gandhi on Philately Day by India-2013
 • Rs. 5/Rs. 25 Postage Stamp on 100 Years of Mahatma Gandhis Return
 • Rs. 5/Rs. 25 Postage Stamp on 100 Years of Mahatma Gandhis Return

Pages

Copyright Information

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

 

GoUp