ટિકિટ

You are here

ગાંધીજી અને ભારતના સ્વાતંત્ર સંગ્રામના સમ્માનમાં દુનિયાના અનેક દેશોએ ટપાલ ટિકિટ તથા પ્રથમ દિવસ લિફાફા બનાવ્યા છે. થોડી ટપાલ ટિકિટ અહી પ્રસ્તુત છે.

દેશ:
સ્ટેમ્પ વર્ગ:
બતાવી રહ્યા છીએ: 60 / 812 ટિકિટ
Loading
 • First Day Cover issued for Jamnalal Bajaj (1889-1942) by Indian Posts and Telegraphs (04-11-1970)
 • First Day Cover issued on Gandhian Centenary 1869 - 1969 by Indian Posts and Telegraphs (02-10-1969) - 2
 • First Day Cover to Commemorate the 100th Anniversary of the birth of Mahatma Gandhi by Trinidad and Tobago (02-03-1970)
 • First Day Cover issued on Gandhian Centenary 1869 - 1969 by Indian Posts and Telegraphs (02-10-1969) - 3
 • First Day Cover issued on Gandhian Centenary 1869 - 1969 by Indian Posts and Telegraphs (02-10-1969) - 4
 • Special Cover issued on Gandhi Jayanti by Indian Posts & Telegraphs at Patna (02-10-2002)
 • Special Cover issued on Mahatma Gandhi at Madurai by Indian Posts & Telegraphs (11-01-2003)
 • First Day Cover issued on 200 Years State Bank of India Mumbai by Indian Posts and Telegraphs (31-08-2005)
 • First Day Cover issued on Fifth Definitives by Indian Posts and Telegraphs (02-10-1970)
 • First Day Cover issued on Kasturba Gandhi by Indian Posts and Telegraphs (22-02-1964)-1
 • First Day Cover issued on Gandhi and Nehru by Indian Posts and Telegraphs (15-08-1973)
 • First Day Cover issued In Memoriam - Mahatma Gandhi 1869 - 1969 by Peoples Republic of Southern Yemen (27-09-1969)
 • 15np Stamp issued on Kasturba Gandhi by India Security Press
 • First Day Cover issued for Jayaprakash Narayan by Indian Posts and Telegraphs (11-10-2001)
 • 100F/25F Premier Juor Demission Hommages Philateliques by Republique Gabonaise (15-01-1969)
 • Rs 8 Stamp of Mahatma Gandhi (1869-1948) issued by India (1995)
 • First Day Cover issued for Gandhi and Nehru by Indian Posts and Telegraphs Hridaykunj Satyagrah Ashram (06-04-1976)-2
 • First Day Cover issued for Gandhi Smarak Sangrahalay on International Womens Year by Indian Posts and Telegraphs Hridaykunj Satyagrah Ashram (06-04-1976)-1
 • First Day Cover issued for Gandhi Smarak Sangrahalay Hridaykunj Satyagrah Ashram by Indian Posts and Telegraphs (06-04-1976)-2
 • First Day Cover issued for Gandhi and Nehru by Indian Posts and Telegraphs Hridaykunj Satyagrah Ashram (06-04-1976)-3

Pages

Copyright Information

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

 

GoUp